top of page

Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ULTIMATE CAR CLINIC

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu funkcjonowania strony internetowej ultimatemm.pl. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Dane te są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookie”.

2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jej dane osobowe. Zawsze staramy się w czytelny sposób informować o danych, które gromadzimy, sposobach ich wykorzystywania, celach, jakim mają służyć i ich odbiorcach, a także środkach, jakie zapewniamy, aby chronić te dane przy ich przekazaniu innym podmiotom. Udzielamy również informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

4. Sprzedawca stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie, dostęp do danych mogą mieć upoważnieni przez nas pracownicy, a także podmioty, za pomocą których dokonuje się płatności, gromadzące, przetwarzające i przechowujące dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany ww. podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług.

6. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały one zebrane i o których zostali Państwo poinformowani. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – wyrażona w przypadku chęci otrzymywania newslettera, ofert lub innych informacji handlowych,
realizacja zawartej umowy/realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. dostarczenie produktu, który Państwo u nas zamówili,

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – związanych np. z prowadzeniem rachunkowości czy wystawianiem faktur,

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na prowadzeniu korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, a także polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

 

§2 Zasady prywatności

 

1. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy i rzetelny oraz tak, aby nie zawieść Państwa zaufania. Dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub innych celów, dla których zostały one przez nas zebrane.

2. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w czytelny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, ich odbiorach i sposobach przekazywania im danych oraz podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań lub uwag.

3. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu ich wyjaśnienia i rozwiania. Na wszystkie związane z wątpliwościami pytania, odpowiadamy w sposób pełny i czytelny.

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ultimate S.C. z siedzibą przy ul. Gen. J. Bema 11/17, 59-300 Lubin NIP: 692-253-03-24, E-mail: biuro@ultimatemm.pl, Telefon: +48 782 491 323

5. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemów, dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy zawartej umowy, są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia, jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

6. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i współpracujemy z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, postępujemy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego oraz ustalonymi zwyczajami.

7. Dokładny sposób ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi. Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w dokumentach procedury, wgląd do nich posiadają jedynie organy kontroli państwowej.

8. W razie pytań dotyczących sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której zostali Państwo przekierowani do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej osoby.

9. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

nie chce już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości w jakiejkolwiek formie; pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
pragnie poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;

pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.

10. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie w korespondencji imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

1. Przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są nam niezbędne w celu realizacji następujących celów:

złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji oraz odstąpienia od umowy, wystawienia faktury VAT lub innego paragonu, monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych; zbierania anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron, kontrolowania, jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej, kontrolowania, jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt, badania zapisów na newsletter i opcje kontaktu, wykorzystania systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce, wykorzystania narzędzi do komunikacji zarówno mailowej, jak i telefonicznej, integracji z portalem społecznościom, realizacji płatności internetowych.

2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania,

 • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 • adres e-mail,

 • numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

 • datę urodzenia,

 • PESEL,

 • informacje o używanej przeglądarce internetowej,

 • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług.

4. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach, w tym

krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA), w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

5. Państwa dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi. W zależności od trybu i celu ich pozyskania, przechowujemy je na czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu:

w celach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom oraz celach statystycznych i archiwizacyjnych,
do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez przepisy RODO oraz przepisy krajowe, na wypadek dochodzenia wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową lub obrony przed nimi.

6. Dane osobowe zebrane w celach marketingowych, przechowujemy w okresie obowiązywania udzielonej przez Państwa w tym celu zgody i do momentu jej cofnięcia.

7. Dane osobowe zebrane w celach sprzedażowych i promocyjnych, takich jak konkursy czy akcje promocyjne, przechowujemy na czas ich trwania, a następnie do momentu ich rozliczenia.

 

§4 Pliki Cookie

 

1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie, w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookie, to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookie „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookie „stałe”, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Pliki Cookie dostosowują i optymalizują stronę oraz jej ofertę dla potrzeb Użytkowników, poprzez takie działania, jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookie niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookie za każdym razem, gdy strona jest odwiedzana przez Użytkownika w następujących celach:

 • optymalizacji korzystania ze strony,

 • identyfikacji Usługobiorców zalogowanych w danej chwili,

 • przystosowania grafiki,

 • opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy,

 • zapamiętywania danych uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny z formularzy zamówienia lub podanych przez Użytkownika danych logowania,

 • gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics,

 • tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępniania tych list w AdWords oraz Facebook Ads,

 • tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań i upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług,

 • wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookie.

5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookie na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.

6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookie w opisanym powyżej celu, w każdej chwili może usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.

7. Więcej informacji na temat plików Cookie dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.

 

§5 Prawa i obowiązki

 

1. Mamy prawo, a w przypadkach określonych przepisami prawa, ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania, aby je usunięto z baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem Danych.

3. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników opiera się na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

4. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na uprzednio wyrażonej w tym celu zgodzie Użytkownika (w tym w szczególności zgodzie na e-mail marketing, telemarketing lub otrzymywania newslettera), Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług bądź ich poważnym ograniczeniem.

6. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu SSL,

wykorzystujemy do tego dane w zakresie adresu e-mail i IP lub zawarte w plikach cookie, profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów, produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji,

profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

7. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy: www.rf.gov.pl.

8. W przypadku stwierdzenia, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z wymogami Rozporządzenia, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia Skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 

1. Każdy Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swoich danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenia powinny bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną, regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej, z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim, posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.

2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet, np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne, powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci Internet. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy, np. od nieznanych nadawców bądź z folderu spam.

4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych, czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

5. Pliki powinny być pobierane wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł, zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło, aby było bezpieczne i trudne do złamania. Nie powinien być nim żaden wzór i ciąg znaków, który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin, itp.). Rekomenduje się także korzystanie z najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie, np. WPA2.

§7 Korzystanie z wtyczek Social Media

1. Na naszych stronach mogą znajdować się wtyczki portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Meta Platforms Inc. i Twitter Inc.

2. Facebook obsługiwany jest przez Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Szczegółowe informacje dotyczące wtyczek Facebook znajdują się na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Szczegółowe informacje dotyczące wtyczek Twitter znajdują się na stronie: https://dev.twitter.com/web/tweet-button.

4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych mieli Państwo dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, Użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Państwa zainteresowania, preferencje oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” czy pozostawienie komentarza bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

5. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

http://www.facebook.com/policy.php, https://twitter.com/privacy.

6. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie Użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej, należy wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

bottom of page